Spelbranschens Etiska Råd samlar alla etablerade spelföretag med tillstånd att bedriva spel i Sverige kring viktiga speletiska frågor.

SPER:s ändamål är att öka kunskapen om speletiska frågor och tillse att medlemmarna följer de gemensamma riktlinjerna för marknadsföring och försäljning av spel.

SPER:s medlemmar vill ta eget ansvar för att agera på ett etiskt riktigt sätt och arbeta för en hållbar utveckling inom spelbranschen. Det gör de genom att integrera speletiska frågor som en naturlig del i det dagliga arbetet och erbjuda spel på en nivå som är hållbar för kunderna.

I detta ligger även att erbjuda konkurrenskraftiga produkter, att göra saker rätt och i tillräckligt stor utsträckning för att stå emot faktiska och potentiella nya aktörer som agerar utan tillstånd på den svenska marknaden. En svår balansgång som SPER måste vara bra på att hantera.

SPER utvecklar och inför olika etiska riktlinjer som lever upp till de krav som ställs från spelbranschens olika intressenter. Dessa riktlinjer fungerar som stöd för alla SPER:s medlemmar.

SPER:s auktoritet skapas av hur väl de etiska riktlinjerna efterlevs. Av den anledning följer vi löpande upp det interna arbetet hos de olika medlemsföretagen.