Här finns skriftliga instruktioner som styr hur anmälningar som skickas till SPER ska hanteras respektive hur granskningsorganet SEEM ska arbeta. SEEM är SPER:s expertgrupp som oberoende fattar beslut om huruvida den anmälda reklamen strider mot branschens riktlinjer eller inte. Läs mer om SEEM under rubriken Granskningsorgan.

Läs och ladda ner instruktionerna här »

Vi hanterar alla synpunkter på våra medlemmars marknadsföring utifrån en processmodell. Målet är inte bara att säkerställa att medlemmarnas marknadsföring sker enligt riktlinjerna utan även att lära oss av misstagen för att ytterligare förbättras och utvecklas.

Under rubriken Tidigare anmälningar kan du söka efter genomgångna ärenden. Alla friande och fällande beslut publiceras samt principiellt viktiga avvisningsbeslut.