SPER fäller Svenska Postkodslotteriet för vilseledande reklam

Beslut av SPER:s styrelse

Styrelsen beslutar att reklamenheterna via direktreklam och webbplats är vilseledande och därmed strider mot SPER:s riktlinjer för marknadsföring, punkt II (a) och fäller därmed Postkodlotteriet för överträdelse av SPER:s riktlinjer för marknadsföring. Styrelsen anser att det inte tydligt framgår att reklamerbjudandet från Postkodlotteriet gäller ett prenumerationserbjudande utan kan misstas för att gälla enstaka lottköp.

Styrelsen beslutar att i övriga delar inkomna anmälningar inte strider mot SPER:s riktlinjer.

Att notera är att styrelsens avgörande grundades på de tidigare riktlinjerna som vid detta tillfälle var gällande.

Anmälan

En privatperson har anmält reklamerbjudandet som går ut på att köpa en lott och få en gratis flygresa. E-postutskickat har skickats från CDON.com, och har funnits på Postkodlotteriets webbplats. Anmälaren har anfört att det på ett felaktigt sätt ges intryck av att lotten är ett engångsköp. Anmälaren menar också att det är tveksamt om det är rimligt att locka med gratis resor vid köpet. Anmälaren har också anfört att Postkodlotteriet har kringgått bestämmelserna både om att man ska respektera personer som tackat nej till reklam, och erbjuda kunder att tacka nej till reklam. Detta eftersom man enligt anmälaren använt sig av CDONs kundregister för sin marknadsföring, utan att kontrollera vilka som aktivt valt att inte få reklam från Postkodlotteriet.

Yttrande från Svenska Postkodlotteriet:
Svenska PostkodLotteriet delar SEEM:s rekommendation om att lotteriet inte varit tillräckligt tydligt med villkoren och på så vis brustit mot riktlinjerna (det kunde tydligare ha framgått att det rör sig om en prenumeration och priset för denna).

SEEM:s rekommendation till beslut

Spelbranschens etiska råds, SPER, oberoende expertgrupp för marknadsföring, SEEM, finner att reklamenheterna via direktreklam och på webbplats är vilseledande och att detta strider mot punkten II (a) i Spelbranschens etiska Råds Riktlinjer för marknadsföring (SPER:s riktlinjer). Vidare finner SEEM att direktreklamen inte innehåller en möjlighet för mottagaren att tacka nej till reklam och att detta strider mot punkten I (b) i SPER:s Riktlinjer. SEEM finner däremot inte att reklamen strider mot punkterna I (a) och (d) i SPER:s Riktlinjer. SEEM rekommenderar SPER:s styrelse att fatta beslut i enlighet härmed.

Ladda ner Uttalandet (pdf)

Kategorier: ,