Fakta om spelbranschen

Spelbranschen omfattas av en rättslig ram som utgörs av ett antal författningar, bl.a. spellagen, penningtvättslagen och marknadsföringslagen.

Förutom lagar och författningar finns det även flera myndigheter och organisationer som på ett eller annat sätt arbetar i och med spelbranschen och vilka är med och verkar för en sund spelmarknad och för konsumentens bästa.

Under 2018 omsatte spelmarknaden totalt 23,4 miljarder kronor efter utbetalda vinster (2017, 23,1 miljarder kronor).

Tillstånd att bedriva spelverksamhet

Spers medlemmar har tillstånd att bedriva spelverksamhet i Sverige. Tillstånden utfärdas av Spelinspektionen där varje spelarrangör får tillstånd efter de förutsättningar som gäller just dem.

Myndigheter

Spelinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Det är de som ska se till att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och pålitlig. Myndigheten leds av en styrelse, som utses av regeringen. Generaldirektören ingår i styrelsen, som har fullt ansvar för verksamheten.

Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad och konsumentlagstiftning. Inom utgiftsområde för kultur, medier, trossamfund och fritid ansvarar Finansdepartementet för beredning av Spelinspektionens anslag.

Folkhälsomyndigheten arbetar för att öka kunskapen om spel och dess konsekvenser. De utvecklar även metoder för förebyggande arbete inom spel och hälsa.

Konsumentverket  ansvarar för att granska företags marknadsföring och reklam så att den inte är vilseledande eller på andra sätt otillbörlig.

Ny spellag 2019

Det har under många år varit rörigt på spelmarknaden. Enligt lag har Sverige haft ett spelmonopol, som säger att det endast är statliga bolag (Svenska Spel), eller statligt kontrollerade bolag (ATG) som får bedriva spel om pengar. Allmännyttiga verksamheter (Postkodlotteriet, Folkspel, Miljonlotteriet, m.fl.) får arrangera lotterier och bingoverksamhet.

I och med digitaliseringen har detta satts ur system och svenska kunder kan köpa spel även av spelaktörer som har säte utanför Sverige. Därför behövdes en ny lagstiftning som inkluderar de som sökt licens och följer svensk reglering, och stänger ute resten.

Efter flera års utredning klubbade riksdagen i maj 2018 igenom en ny spellag som började gälla den 1 januari 2019. Den innebär att spelen ska ha ett starkt konsumentskydd och att de negativa effekterna av spelandet ska begränsas. Det har även införts en ny brottsrubricering, spelfusk, och ett särskilt samverkansråd har inrättats under ledning av Spelinspektionen för att komma åt matchfixning.

Spelmarknaden har delats upp mellan en konkurrensutsatt del (omfattar främst spel online och vadhållning), en del som förbehålls spel för allmännyttiga ändamål (omfattar främst lotterier och bingo) samt en del som förbehålls staten och som främst omfattar de statliga kasinona och spel på värdeautomater.

Skatt på licenspliktigt spel tas ut med 18 procent. Spel för allmännyttiga ändamål är fortsatt skattebefriat. Om en spelare vinner pengar på en olicensierad spelsida ska vinsten beskattas.

Lagen om penningtvätt

Den 1 augusti 2017 trädde en ny penningtvättslag i kraft i Sverige. Detta innebär att spelbranschen omfattas av de aktiva åtgärder som lagen kräver av verksamhetsutövare i syfte att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Syftet med penningtvättslagen kan delas upp i två delar: att förhindra penningtvätt och att rapportera om något avvikande inträffar i verksamheten.

De verktyg som omnämns i lagstiftningen för att uppnå syftet med lagen är kundkännedom, löpande kontroll av ekonomiska transaktioner, intern utbildning samt krav om rapportering av misstänkta transaktioner till Finanspolisen.

För att identifiera de interna riskerna ska verksamhetsutövare genomföra årliga interna riskanalyser som ska ligga till grund för var verksamheten ska fokusera sina resurser enligt principen om ett riskbaserat förhållningssätt. Läs mer i infobladet om Penningtvätt i spelbranschen infoblad.


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758

Få nyheter från Sper

Få nyheter från Sper


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758