De flesta arbetsgivare har någon form av riktlinjer för att förebygga och hantera olika beroendeproblem. Det är viktigt att även ha med spelproblem i dessa riktlinjer, inte minst eftersom det från och med januari i år ingår i socialtjänstlagen. För Spers medlemmar gäller det att vara speciellt kunnig inom spelberoendeområdet, eftersom de som jobbar med spel är dubbelt exponerade och löper en ökad risk.  

I arbetet med att öka kunskapen om beroende och spelproblem i arbetslivet har Sper tillsammans med Alna genomfört en medlemsutbildning under våren. Alna är expert på skadligt bruk och ger arbetsgivare och arbetstagare ökad kunskap genom rådgivning, chefsstöd och utbildning speciellt anpassad för näringslivet. Utbildningen har fokuserat på hur organisationer och företag kan arbeta förebyggande och aktivt med skadligt bruk och extra fokus på spelproblem.

−Som branschorganisation är fördelen att vi kan samla branschens aktörer så att erfarenhet från verkligheten kan utbytas och diskuteras. Vi hoppas såklart att även de som inte är medlemmar i Sper har extra fokus på detta. Spelbranschen bör vara bäst i klassen på att upptäcka och avhjälpa spelproblem, säger Maria Wennerberg Sedigh, Senior Advicer på Sper.

Sper arbetar för att alla aktörer i spelbranschen ska fokusera på spelproblem och ta det ansvar som krävs. Debatten handlar oftast om spelkunderna men alla som driver spelverksamhet bör känna till hur man ska agera när det finns misstanke om skadligt bruk hos en medarbetare. Därför har Spers medlemmar nu haft ett gemensamt fokus även på medarbetarna. Utbildningen har bl.a. tagit upp frågor om risk- och skyddsfaktorer, tidiga signaler, företagskulturens påverkan samt HR, chefens och medarbetarens roll och ansvar. Extra tyngd har lagts på spelproblem och hur den tillgänglighet som finns i medlemmarnas organisationer påverkar som riskfaktor, i det förebyggande arbetet eller i akut hantering av ärendet.

Sju skäl för en arbetsplats fri från skadligt bruk

Det som är bra för medarbetarna är bra för hela organisationen.

  1. Ekonomi och produktivitet. Det är lönsamt att förebygga skadligt bruk (tidigare ofta kallat missbruk). Lång tid innan skadligt bruk har konstaterats har det kostat på grund av störningar i produktionen och i arbetsgruppen genom frånvaro och sämre effektivitet. Alkohol och Skadligt bruk kostar företagen i genomsnitt cirka 4 procent av den totala lönekostnaden.
  2. Kvalitet. Lönsamhet och överlevnad hänger nära samman med kvalitet, service och produktivitet. Kvalitetsbrister och låg effektivitet inom en del av organisationen kan dessutom leda till störningar i andra funktioner.
  3. Säkerhet. En påverkad person utgör en säkerhetsrisk för verksamheten, sig själv, sina arbetskamrater och för kunderna.
  4. Trivsel och arbetsglädje. Skadligt bruk skapar ofta vantrivsel, frustration och oro både för den med problem och för arbetskamraterna. Ofta går det åt mycket energi att dölja eller prata med varandra om problemen istället för att göra något åt dem.
  5. Hälsa. De flesta som får kunskap om och insikt i hur skadligt bruk påverkar hälsan kan ändra sina vanor till en sundare livsstil.
  6. Ansiktet utåt. Att rasera ett gott rykte går fort. Att bygga upp det igen tar lång tid. Många företag strävar efter ett starkt varumärke. Då är det viktigt att ha ett bra rykte bland kunder och samarbetspartners.
  7. Lagstiftning. I arbetet med att skapa goda arbetsmiljöer och minska missbruksproblem ger arbetsmiljölagen och lagen om anställningsskydd en bra grund. Arbetsgivaren har ansvar för att arbetsplatsen har en policy för skadligt bruk (alkohol- och drogpolicy) med handlingsplan.

Källa: Alna


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758

Få nyheter från Sper

Få nyheter från Sper


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758