SPER framhåller i sitt remissvar på spellicensutredningen SOU 2017:30 att föreningen ställer sig bakom förslaget i stort. Det är av yttersta vikt att den omreglering som utredningen föreslår kommer på plats snarast möjligt.

För  branschens utveckling och möjligheten att fortsätta hålla ett högt konsumentskydd på marknaden är en omreglering av spelmarknaden nödvändig. Nuvarande situation är ohållbar och alla aktörer som riktar sig till svenska konsumenter måste komma under svenska myndigheters tillsyn. Drar omregleringen ut på tiden riskerar konsumenterna att få ett sämre skydd, olika villkor fortsätter att råda, Sverige går miste om skatteintäkter och branschens anseende överlag fortsätter att minska.

En viktig fråga är vad som kommer att hända på marknaden och med konsumentskyddet, fram till att omregleringen är på plats? SPER anser att alla inblandade aktörer på spelmarknaden, från speloperatörer till media, har ett ansvar för branschens anseende, allmänhetens uppfattning och konsumentskyddet och måste ta ett socialt ansvar. I proposition 2016/17:8 Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen skrivs att tillstånd att anordna lotteri endast ska få ges om det kan antas att verksamheten kommer bedrivas på ett sätt som säkerställer att nödvändiga sociala och hälsomässiga skyddshänsyn tas. Redan nu bör marknadens aktörer anpassa sig efter detta, inte minst för att vara trovärdiga att social hänsyn tas – oavsett omreglering eller inte.

Utredaren är tydlig med att en av de viktigaste uppgifterna med en ny lag är att uppnå en hög kanalisering. SPER delar bedömningen att kanaliseringen är viktig. En annan viktig grundläggande aspekt är att den nya regleringen behöver vara tydligt för inblandade aktörer och att lika villkor behöver råda inom varje avgränsad del av marknaden.

Sammanfattning

SPER:s primära synpunkter är:

Centralt med ett högt konsumentskydd

  • Omsorgsplikten är en grundbult för konsumentskyddet, men måste förtydligas.
  • Hänsyn måste tas till spelens risknivå för att skapa spelproblem.
  • Utredningens förslag om central självavstängning och panikknapp är bra.
  • Utredningens förslag om bonusar måste beaktas i sin helhet.

Maxtak för vinståterbetalning

  • Vinståterbetalningen bör ha en begränsning och vara max 100 procent.

Sanktionsmöjligheter ett måste

  • Systemet kommer enbart fungera om oreglerade aktörer stängs ute. Utredningens förslag som presenteras i avsnittet om sanktionssystemet är därför helt avgörande för hur lyckad omregleringen blir.
  • Matchfixning måste aktivt motverkas.

Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Remissvar från SPER på SOU 2017 30


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758

Få nyheter från Sper

Få nyheter från Sper


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758